Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Prace B+R w celu udoskonalenia modułowej platformy C4iote zbierającej dane z urządzeń IoT, umożliwiającej zwiększenie efektywności produkcji.”

Celem projektu jest opracowanie udoskonalonej platformy C4iote zapewniającej korzyści przemysłu 4.0. Platforma umożliwi monitorowanie urządzeń, zbieranie i analizę danych oraz wizualizacje i symulacje w celu optymalizacji procesów produkcyjnych zgodnie z lean manufacturing. Rezultat projektu to udoskonalona platforma zwiększająca efektywność produkcji i wspierająca w efektywnej realizacji zmian procesów, dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym wskaźnika OEE, alarmowaniu w przypadku odchyleń od założeń, wizualizacji, symulacji procesów, co zwiększy ich efektywność, poziom wykorzystania zasobów oraz konkurencyjność. Platforma będzie dostarczana klientom jako usługa dostępu do funkcjonalności platformy w modelu SaaS (Software as a Service) w celu wsparcia użytkowników w monitorowaniu i realizacji zmian procesów.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 345 625,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 607 375,00 zł

Data publikacji: 2021-10-31

FE logo
RP flag
UE logo
Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Politechniką Białostocką realizuje projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ESWSE – Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji” w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi”.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie systemu elektronicznego monitorowania osób ze szczególnymi potrzebami w czasie ewakuacji z budynków, w których oni przebywają. System składać się będzie z zespołu lokalnych stacji referencyjnych, komunikujących się z przenośnymi urządzeniami, stanowiącymi osobiste wyposażenie osoby monitorowanej. W momencie wystąpienia sygnału alarmowego świadczącego o wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej, urządzenie osobiste poinformuje o konieczności rozpoczęcia procesu ewakuacji. W tym samym czasie dana osoba poddana ewakuacji będzie lokalizowana przez lokalne stacje referencyjne, a informacje o jej położeniu będą udostępnione dla kierującego działaniami ratowniczymi oraz dla stosownych służb budynkowych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 277 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 959 200,00 zł

Data publikacji: 2021-09-28

RP flag
Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt “Bon antywirusowy” z przeznaczeniem na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych.

Grant jest powierzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon “antywirusowy” – projekt grantowy.

Opis projektu: System do zarządzania treścią tj. narzędzie pozwalające na uruchomienie na pojedynczej instancji systemu wielu portali internetowych.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 135 300,00 zł.
Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 110 000,00 zł. 

Data publikacji: 03.12.2020

flag FE
RP flag
logo
UE logo
Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „System SmartBRAKE – Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”.

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie prototypu inteligentnego systemu zwiększającego bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych oraz opracowanie aplikacji zbierającej dane z przejechanych tras.
Przewidziane w projekcie prace dotyczą przeprowadzenia badań związanych z połączeniem części mechanicznej, elektronicznej oraz wytworzenia dedykowanego oprogramowania w celu realizacji wymienionych powyżej celów.

Planowane efekty realizacji projektu:
W ramach pierwszej kategorii – powstanie produkt wspierający bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych.
W ramach drugiej kategorii – wyróżnić można złożenie zgłoszenia patentowego. Planowane jest również przedstawienie wyników projektu na targach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
W ramach trzeciej kategorii – planowany jest rozwój firmy Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stworzenie nowego produktu, dywersyfikacja działalności firmy, wejście w obszar zagadnień związanych z zwiększeniem bezpieczeństwa jazdy rowerem. Nawiązanie współpracy z największą uczelnią techniczną w Północno-Wschodniej Polsce – Politechniką Białostocką.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 2 642 752,73 zł
Wartość projektu wynosi: 3 476 638,71 zł

Data publikacji: 2018-11-05

FE logo
UE logo

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach konkursu Granty na badania i innowacje.

Granty na badania i innowacje – to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Celem projektu jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dzięki zdobytym środkom firma zakupi pakiet symulacyjny MatLab.

Planowane efekty projektu to wzrost zatrudnienia oraz rozbudowa zaplecza B+R.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich w projekt: 68 950,00 zł
Wartość netto projektu wynosi: 98 500,00 zł

Data publikacji: 2018-09-04

flag FE
RP flag
logo
UE logo
Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Modularny system obserwacyjno – inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”.

Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego opartego na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej. Innowacją jest uproszczona obsługa przez użytkownika końcowego, wymienne głowice obserwacyjno-inspekcyjne oraz zwiększony czas lotu poprzez zastosowanie przewodu zasilającego. Planowanym wyposażeniem bezzałogowego statku powietrznego będą kamery światła widzialnego, termowizyjnego oraz inna aparatura a opracowany pakiet symulacyjno-treningowy umożliwi przeprowadzenie szkoleń i treningów z obsługi systemu.

Planowane efekty projektu:
Planowane efekty projektu możemy podzielić na trzy kategorie:
W ramach pierwszej kategorii – produktów, powstanie prototyp modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego oparty na latającej platformie bezzałogowego statku powietrznego typu wielowirnikowiec. Będzie ona zasilana ze stacji naziemnej za pomocą przewodu, co zapewni długi czas lotu w porównaniu do konwencjonalnego zasilania za pomocą baterii. W skład planowanego wyposażenia bezzałogowego statku powietrznego będzie wchodzić modułowy system kamer obserwacyjnych. Innowacją będzie uproszczona obsługa systemu w porównaniu do dostępnych obecnie rozwiązań.
W ramach drugiej kategorii – wskaźników projektu wyróżnić można złożenie zgłoszenia patentowego. Planowane jest również przedstawienie wyników projektu na targach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
W ramach trzeciej kategorii – rezultatów miękkich planowany jest rozwój firmy Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stworzenie nowej odnogi, dywersyfikacja działalności firmy zajmującej się działalnością w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Nawiązanie współpracy z największą uczelnią techniczną w Północno-Wschodniej Polsce – interdyscyplinarnym zespołem z Politechniki Białostockiej.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 3 724 713,99 zł
Wartość projektu wynosi: 4 862 102,92 zł

Data publikacji: 2017-03-22

FE logo
UE logo
Skip to content